Privacybeleid Unicorn

1. Algemeen

1.1.  Dit is het privacybeleid van Unicorn nv, met maatschappelijke zetel te Kolonel Begaultlaan 7b, 3012 Wilsele, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0452.046.427 ('Unicorn').

1.2.  Unicorn is een bureau dat advies op maat aanbiedt, geïntegreerd in een continu leerproces. Unicorn streeft ernaar om leiderschap en een teamcultuur te creëren in ondernemingen. Hiertoe voert Unicorn audits uit, biedt opleidingen aan werknemers en/of adviseurs, ontwikkelt en implementeert doeltreffende hr-strategieën, creëert en verstrekt de nodige tools ... Met dit privacybeleid brengt Unicorn iedereen op de hoogte die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens.

2. Juridisch

2.1. Unicorn is de verwerkingsverantwoordelijke van en bijgevolg verantwoordelijk voor persoonsgegevens die (i) betrekking hebben op u en/of (ii) verband houden met andere gegevenssubjecten, die door of namens u verstrekt worden ('Persoonsgegevens').

2.2. Dit privacybeleid is onder meer onderworpen aan de volgende privacywetging:

(i)  de Belgische wet inzake gegevensbescherming van 8 december 1992 betreffende de bescherming van privacy met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (zoals op gezette tijdstippen aangepast, gewijzigd en/of aangevuld);

(ii)  (EU-)Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens, houdende intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);

(iii)  alle andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

(samen of afzonderlijk de 'Privacywetgeving').

2.3. Unicorn heeft de volgende rechtsgronden voor de verwerking van Persoonsgegevens:

(i) de overeenkomst die u gesloten hebt met Unicorn;

(ii) de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige instemming van u of door u namens het andere gegevenssubject, om Persoonsgegevens te verwerken. Deze instemming kan op om het even welke manier gegeven worden, zoals, maar niet beperkt tot post, e-mail, een online of offline toestemmingsformulier, een lidmaatschapsformulier of mondeling;

(iii) een wettelijke verplichting; en/of

(iv) een gerechtvaardigd belang van Unicorn.

3. Doel

Unicorn verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywetgeving en dit privacybeleid om:

(i)  zijn activiteiten uit te voeren, zoals beschreven in artikel 1.2 (met inbegrip van de uitvoering van overeenkomsten);

(ii)  de behoeften en voorkeuren beter te begrijpen om zijn diensten hieraan aan te passen;

(iii)  elke vraag te beantwoorden die mensen kunnen hebben wanneer ze contact opnemen met Unicorn;

(iv)  statistische gegevens te verzamelen; en/of

(v)  de toepasselijke wetgeving na te leven.

(samen of afzonderlijk het 'Doel').

4. Persoonsgegevens

4.1. Unicorn kan alle Persoonsgegevens vragen, verzamelen en verwerken die:

(i) nuttig kunnen zijn voor het Doel, zoals voornaam, tweede naam, achternaam, e- mailadres, telefoonnummer, IP-adres, beroep, ondernemingsnaam, voorkeurstaal, cv, persoonlijke kenmerken, informatie met betrekking tot het continue leerproces, antwoorden op vragenlijsten, andere informatie die iemand aan ons verstrekt;

(ii) verzameld wordt tijdens of met het oog op een van de activiteiten van Unicorn, zoals uiteengezet in artikel 1.2 (bv. opleidingssessies, vergaderingen, verslagen of de deelname van de werknemer/adviseur aan een opleiding, foto's, resultaten van tests en vragenlijsten, enz.).

4.2. U garandeert dat de Persoonsgegevens die u aan Unicorn hebt verstrekt volledig en juist zijn.

5. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

5.1.  Unicorn kan een beroep doen op onderaannemers om bepaalde verwerkingsactiviteiten uit te voeren (bv. het hosten van de website van Unicorn, andere ICT-doeleinden, enz.). Unicorn sluit verwerkingsovereenkomsten met de derden die toegang kunnen hebben tot uw Persoonsgegevens.

5.2.  Unicorn garandeert dat het geen Persoonsgegevens overdraagt aan andere derden, tenzij:

(i) er een wettelijke verplichting bestaat om Persoonsgegevens over te dragen;

(ii) Unicorn een gerechtvaardigd belang heeft om dit te doen.

6. Uw rechten

6.1 De Privacywetgeving verleent de gegevenssubjecten een aantal rechten met betrekking tot hun Persoonsgegevens. Iedereen heeft het recht om gratis:

(i) toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van zijn/haar Persoonsgegevens;

(ii) zijn/haar Persoonsgegevens te laten corrigeren in geval van fouten;

(iii) zijn/haarPersoonsgegevens te laten verwijderen indien:

a. de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn om het Doel te verwezenlijken;

b. hij/zij zijn/haar toestemming intrekt;

c. hij/zij bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens en er geen andere rechtsgronden bestaan voor de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens;

d. zijn/haar Persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt werden;

e. er een wettelijke verplichting bestaat om zijn/haar Persoonsgegevens te verwijderen;

(iv)  de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te beperken;

(v)  te verzoeken dat zijn/haar Persoonsgegevens aan een derde overgedragen worden;

(vi)  bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens nadat de overeenkomst met u beëindigd is, met name de verwerking voor direct-marketingdoeleinden;

(vii)  zijn/haar toestemming in te trekken op grond waarvan Unicorn Persoonsgegevens mag verwerken nadat de overeenkomst met u beëindigd is;

(viii)  een klacht in te dienen bij het agentschap voor gegevensbescherming als hij/zij van mening is dat de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens in strijd is met de Privacywetgeving.

6.2. Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kunt u een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek met bewijs van identiteit sturen, hetzij per gewone brief aan Unicorn nv, Kolonel Begaultlaan 7B, 3012 Wilsele, België, hetzij via e-mail aan Thomas Bossuyt (admin@unicorngroup.be). Wij wijzen erop dat de Privacywetgeving voorwaarden kan opleggen voor de uitoefening van elk van de bovenstaande rechten.

7. Termijn

7.1. Unicorn bewaart en gebruikt Persoonsgegevens zo lang als nodig is om het Doel te verwezenlijken, en ten minste gedurende de termijn zoals voorzien in de toepasselijke wetgeving.

8. Opslag en beveiliging

8.1 De Persoonsgegevens worden bewaard door Unicorn of, indien van toepassing, door zijn in de EU gevestigde ICT-provider.

8.2.  Unicorn verbindt zich ertoe naar best vermogen alle redelijke maatregelen te (laten) nemen om de bescherming van de Persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verwerking te waarborgen door middel van technische veiligheidsmaatregelen en een passend veiligheidsbeleid.

8.3.  U erkent en aanvaardt dat de overdracht en opslag van Persoonsgegevens nooit vrij van risico's is. Bijgevolg kan Unicorn niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die u mogelijk lijdt ten gevolge van het onrechtmatige gebruik van uw Persoonsgegevens door derden, afgezien van Unicorn.

9. Aansprakelijkheid

9.1.  Unicorn kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de verwerking van Persoonsgegevens ten gevolge van een fout of nalatigheid van Unicorn. In ieder geval kan Unicorn niet aansprakelijk gesteld worden: (i) in gevallen van overmacht, (ii) voor elke onrechtstreekse schade of gevolgschade, en/of (iii) voor schade die voortvloeit uit vergissingen, fouten of nalatigheid van u of derden, afgezien van de verwerkers van Unicorn.

9.2.  Het totale bedrag van de aansprakelijkheid van Unicorn voor inbreuken op dit privacybeleid en/of de Privacywetgeving kan niet hoger zijn dan 2.500 (tweeduizend vijfhonderd) euro.

10. Deelbaarheid

10.1.  Als enige bepaling in dit privacybeleid geacht wordt onwettig of niet afdwingbaar te zijn, zal deze bepaling gewijzigd worden voor zover nodig is om ze wettig of afdwingbaar te maken, waarbij de oorspronkelijke betekenis van deze bepaling zo veel mogelijk behouden blijft.

10.2.  Waar mogelijk zullen de bepalingen van dit privacybeleid op zo'n manier geïnterpreteerd worden dat ze geldig en afdwingbaar zijn volgens de toepasselijke wetgeving. Als echter een of meer bepalingen van dit privacybeleid volledig of gedeeltelijk ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar blijken te zijn, zal de rest van deze bepaling en van dit privacybeleid volledig van kracht blijven alsof deze ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling er nooit in opgenomen was.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

11.1.  U stemt ermee in dat alle geschillen tussen u en Unicorn met betrekking tot Persoonsgegevens en privacykwesties uitsluitend onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving, uitgezonderd alle collisierechtelijke beginselen.

11.2.  Elk geschil met betrekking tot Persoonsgegevens en privacykwesties valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, divisie Hasselt, België, met uitsluiting van alle andere rechtbanken.

Politique de protection de la vie privée Unicorn

1. Informations générales

1.1.  Le présent document constitue la politique de protection de la vie privée de Unicorn NV, une société dont le siège social est sis Kolonel Begaultlaan 7b, 3012 Wilsele, Belgique, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0452.046.427 (« Unicorn »).

1.2.  Unicorn est un cabinet de consultants proposant des interventions personnalisées, intégrées dans un processus d'apprentissage continu. Unicorn a pour ambition d'instaurer une culture de leadership et d'équipe au sein des entreprises à travers la réalisation d'audits, la formation des employés et/ou consultants, le développement et la mise en place de stratégies RH efficaces, la création et la mise à disposition d'outils... La présente politique de protection de la vie privée permet à Unicorn de vous informer quant aux personnes susceptibles d'être impliquées dans le traitement de vos données personnelles.

2. Informations légales

2.1. Unicorn agit en qualité de contrôleur et est par conséquent responsable des données personnelles : (i) vous concernant et/ou (ii) concernant d'autres personnes concernées et fournies par vous ou en votre nom (les « Données personnelles »).

2.2. La présente politique de protection de la vie privée est soumise, notamment, aux lois de protection de la vie privée suivantes :

(i)  la Loi belge du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (y compris tous ses amendements, modifications et/ou ajouts) ;

(ii)  le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données) ;

(iii)  toute autre législation applicable en matière de protection de la vie privée et du traitement des données à caractère personnel

(conjointement ou séparément désignés comme la « Législation relative à la protection de la vie privée »).

2.3. Les fondements juridiques justifiant le traitement des Données personnelles par Unicorn sont les suivants :

(i) le contrat que vous avez conclu avec Unicorn ;

(ii) le consentement libre, spécifique, éclairé et explicite que vous avez accordé pour vous-même ou au nom d'une autre personne concernée pour le traitement des Données personnelles. Ce consentement peut être accordé par quelque moyen que ce soit, notamment par courrier, e-mail, formulaire de consentement en ligne ou hors ligne, formulaire d'adhésion ou oralement ;

(iii) une obligation légale ; et/ou (iv) un intérêt légitime de Unicorn.

3. Objectif

Unicorn traite les Données personnelles conformément à la Législation relative à la protection de la vie privée et à la présente politique de protection de la vie privée aux fins suivantes :

(i)  exécuter ses activités au titre de l'article 1.2 (y compris l'exécution des accords conclus) ;

(ii)  mieux comprendre les besoins et préférences des clients afin d'adapter ses services en conséquence ;

(iii)  répondreàtoutequestionquipourraitluiêtreposée;

(iv)  obtenir des données statistiques ; et/ou

(v)  se conformer à la législation applicable

(conjointement ou séparément désignés comme « l'Objectif »).

4. Données personnelles

4.1. Unicorn peut demander, recueillir et traiter toutes les Données personnelles qui :

(i) peuvent être utiles pour l'Objectif, telles que nom de famille, prénom(s), adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone, adresse IP, profession, nom de l'entreprise, langue de prédilection, curriculum vitae, caractéristiques personnelles, informations relatives au processus d'apprentissage continu, réponses à des questionnaires, autres informations qui nous sont fournies par une personne ;

(ii) sont rassemblées pendant ou à la lumière des activités de Unicorn au titre de l'article 1.2 (par ex. sessions de formation, réunions, rapports, participation de l'employé/du consultant à une formation, photos, résultats des tests et questionnaires, etc.).

4.2. Vous certifiez que les Données personnelles que vous avez transmises à Unicorn sont complètes et correctes.

5. Transfert de Données personnelles à des tiers

5.1.  Unicorn peut faire appel à des sous-traitants pour exécuter certaines de ses activités de traitement (par ex. hébergement du site web de Unicorn, autres fins TIC, etc.). Unicorn conclut des accords de traitement avec ces tiers susceptibles d'accéder à vos Données personnelles.

5.2.  Unicorn garantit de ne pas transférer les Données personnelles à d'autres tiers, sauf dans les situations suivantes :

(i) il existe une obligation légale de transférer les Données personnelles ;

(ii) Unicorn a un intérêt légitime à le faire.

6. Vos droits

6.1. La Législation relative à la protection de la vie privée garantit un certain nombre de droits aux personnes concernées quant à leurs Données personnelles. Toute personne a le droit, gratuitement :

(i) d'avoir accès à ses Données personnelles et d'en recevoir une copie ;

(ii) de corriger ses Données personnelles en cas d'erreurs ;

(iii) de faire supprimer ses Données personnelles si :

a. les Données personnelles ne sont plus nécessaires au regard de l'Objectif ;

b. la personne retire son consentement ;

c. la personne s'oppose au traitement de ses Données personnelles et aucun autre fondement juridique ne justifie le traitement de ses Données personnelles ;

d. ses Données personnelles ont été traitées de manière illégale ;

e. une obligation légale impose la suppression de ses Données personnelles ;

(iv)  de restreindre le traitement de ses Données personnelles ;

(v)  de demander le transfert de ses Données personnelles à un tiers ;

(vi)  de s'opposer au traitement de ses Données personnelles au terme de l'accord conclu avec cette personne, en particulier au traitement à des fins de marketing direct ;

(vii)  de retirer son consentement en vertu duquel Unicorn est autorisée à traiter ses Données personnelles au terme de l'accord conclu avec cette personne ;

(viii) de déposer une plainte auprès de l'agence de protection des données si cette personne estime que le traitement de ses Données personnelles est contraire à la Législation relative à la protection de la vie privée.

6.2. Afin d'exercer les droits précités, il est nécessaire d'envoyer une demande écrite, datée et signée, accompagnée d'une preuve d'identité, par courrier ordinaire à Unicorn NV, Kolonel Begaultlaan 7b, 3012 Wilsele, Belgique, ou par e-mail à Thomas Bossuyt (admin@unicorngroup.be). Veuillez noter que la Législation relative à la protection de la vie privée peut imposer des conditions à l'exercice des droits précités.

7. Durée

7.1. Unicorn conserve et utilise les Données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour réaliser l'Objectif et au minimum pendant la durée prévue par la législation applicable.

8. Stockage et sécurité

8.1.  Les Données personnelles sont conservées par Unicorn ou, le cas échéant, par son fournisseur TIC basé dans l'UE.

8.2.  Unicorn s'engage à prendre (ou à avoir pris) toutes les mesures raisonnables, dans la limite de ses moyens, pour assurer la protection des Données personnelles contre tout acte de destruction, modification ou traitement non autorisé à l'aide de mesures de sécurité techniques et d'une politique de sécurité appropriée.

8.3.  Vous reconnaissez et acceptez que le transfert et la conservation de Données personnelles ne sont jamais sans risque et que, par conséquent, Unicorn ne peut être tenue responsable des éventuels dommages que vous pourriez subir à la suite d'une utilisation illégale de vos Données personnelles par des tiers autres que Unicorn.

9. Responsabilité

9.1.  Unicorn peut uniquement être tenue responsable des dommages résultant directement d'une faute ou de la négligence de Unicorn lors du traitement des Données personnelles. En aucun cas Unicorn ne peut être tenue responsable : (i) lors de circonstances de force majeure, (ii) des dommages indirects ou consécutifs, et/ou (iii) des dommages résultant d'erreurs, de fautes ou d'une négligence de votre part ou de la part de tiers autres que les sous-traitants de Unicorn.

9.2.  Le montant total de la responsabilité de Unicorn en cas de violation de la présente politique de protection de la vie privée et/ou de la Législation relative à la protection de la vie privée ne peut dépasser 2 500 (deux mille cinq cents) euros.

10. Divisibilité

10.1.  Si l'une des dispositions de la présente politique de protection de la vie privée est jugée illégale ou non applicable, cette disposition est amendée dans la mesure nécessaire pour la rendre légale ou applicable en veillant à conserver une signification la plus fidèle possible à sa signification initiale.

10.2.  Si possible, les dispositions de la présente politique de protection de la vie privée sont interprétées de manière à être valables et applicables en vertu de la loi en vigueur. Toutefois, si une ou plusieurs dispositions de la présente politique de protection de la vie privée sont déclarées non valables, illégales ou inapplicables, totalement ou partiellement, le reste de ces dispositions ainsi que les autres dispositions de la présente politique restent pleinement applicables et en vigueur, comme si ces dispositions non valables, illégales ou inapplicables n'avaient jamais existé.

11. Loi applicable et tribunal compétent

11.1.  Vous acceptez que tous les litiges vous opposant à Unicorn concernant vos Données personnelles et d'éventuels problèmes de protection de la vie privée soient exclusivement régis par le droit belge, à l'exclusion des principes de conflit de lois.

11.2.  Tout litige concernant vos Données personnelles et d'éventuels problèmes de protection de la vie privée doit être soumis à la compétence exclusive des tribunaux d'Anvers, division de Hasselt, Belgique, à l'exclusion de tout autre tribunal.

Privacy policy Unicorn

1. General

1.1.  This is the privacy policy of Unicorn NV, with registered offices at Kolonel Begaultlaan 7b, 3012 Wilsele, Belgium, and registered in the Crossroads Bank for Enterprises under number 0452.046.427 (“Unicorn”).

1.2.  Unicorn is a consultancy firm offering customized interventions, integrated in a continuous process of learning. Unicorn aims at creating leadership and team culture within enterprises by performing audits, providing training to employees and/or consultants, developing and implementing effective HR strategies, creating and providing tools... With this privacy policy, Unicorn informs who might be concerned about the processing of personal data.

2. Legal

2.1. Unicorn is the controller of, and therefore responsible for, personal data: (i) relating to you and/or (ii) regarding other data subjects provided by you or on your behalf (“Personal Data”).

2.2. This privacy policy is subject to, amongst others, to the following privacy legislation:

(i)  the Belgian Data Protection Act of December 8, 1992 on the protection of privacy in relation to the processing of personal data (as amended, modified and/or completed from time to time);

(ii)  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation);

(iii)  all other applicable legislation regarding the protection of privacy and the processing of personal data.

(together or separately, the “Privacy Legislation”).

2.3. Unicorn has the following legal grounds for the processing of Personal Data:

(i) the contract you have entered into with Unicorn;

(ii) the free, specific, informed and unambiguous consent, from you or through you on behalf of the other data subject concerned, to process Personal Data. Such consent can be given by any means, such as, but not limited to mail, email, an online or offline consent form, a membership form or orally

(iii) a legal obligation; and/ or

(iv) a legitimate interest of Unicorn.

3. Purpose

Unicorn processes Personal Data in accordance with the Privacy Legislation and this privacy policy, in order to:

(i)  execute its activities, as described in article 1.2 (including the performance of agreements entered into);

(ii)  better understand the needs and preferences in order to adjust its services hereto;

(iii)  answer any question one might have when contacting Unicorn;

(iv)  acquire statistic data; and/or

(v)  comply with applicable legislation.

(together or separately the “Purpose”).

4. Personal Data

4.1. Unicorn can request, collect and process all Personal Data that:

(i)  can be useful for the Purpose, such as (first, middle, last) name, address, email address, phone number, IP address, job, company name, preferred language, resume, personal characteristics, information relating to continuous process of learning, answers on questionnaires, other information one provide us with;

(ii)  is gathered during or in the light of one of Unicorn’s activities as set out in article 1.2 (e.g. training sessions, meetings, reports or the participation of the employee/consultant in a training, photos, results of tests and surveys, ...).

4.2. You guarantee that the Personal Data you have provided Unicorn with are complete and correct.

5. Transfer of Personal Data to third parties

5.1.  Unicorn can rely on subcontractors to perform certain processing activities (e.g. hosting the Unicorn website, other ICT-purposes etc.). Unicorn enters into processing agreements with those third parties that can have access to your Personal Data.

5.2.  Unicorn guarantees that it does not transfer Personal Data to other third parties, unless:

(i)  there is a legal obligation to transfer Personal Data;

(ii)  Unicorn has a legitimate interest to do so.

6. Your rights

6.1. The Privacy Legislation provides the data subjects with a number of rights regarding their Personal Data. Everybody has the right, free of charge:

(i)  to have access to and receive a copy of his/her Personal Data;

(ii)  to have his/her Personal Data corrected in case of errors;

(iii) to have his/her Personal Data erased in case:

a. Personal Data are no longer necessary to achieve the Purpose;

b. he/she withdraws his/her consent

c. he/she objects to the processing his/her Personal Data and there is no other legal ground for the processing of his/her Personal Data;

d. his/her Personal Data have been unlawfully processed;

e. there is a legal obligation to erase his/her Personal Data;

(iv)  to have the processing of his/her Personal Data restricted;

(v)  to request that his/her Personal Data are transferred to a third party;

(vi)  to object against the processing of his/her Personal Data after the agreement with you has come to an end, in particular the processing for direct marketing purposes;

(vii)  to withdraw his/her consent pursuant to which Unicorn is allowed to process Personal Data, after the agreement with you has come to an end;

(viii) to file a complaint with the Data protection agency in case you are of the opinion that the processing of its Personal Data is contrary to the Privacy Legislation.

6.2. In case you one want to exercise the above rights, he/she can send a written, dated and signed request, with proof of identity, by ordinary mail to Unicorn NV, Kolonel Begaultlaan 7b, 3012 Wilsele, Belgium or by email to Thomas Bossuyt (admin@unicorngroup.be). Please note that the Privacy Legislation may impose conditions on exercising any of the above rights.

7. Term

7.1. Unicorn stores and used Personal Data for as long as it is necessary to achieve the Purpose and minimum during the term as provided for in the applicable legislation.

8. Storage and security

8.1.  The Personal Data are stored by Unicorn, or, if applicable, by its ICT-provider located in the EU.

8.2.  Unicorn commits to take (or have) all reasonable measures (taken) to its best ability to safeguard the protection of the Personal Data through technical safety measures and an appropriate safety policy from destruction, loss, modification or unauthorized processing.

8.3.  You acknowledge and accept that the transfer and storage of Personal Data is never without risk and consequently, Unicorn cannot be held liable for the damages that you may suffer as a result of the unlawful use of your Personal Data by third parties, other than Unicorn.

9. Liability

9.1.  Unicorn can solely be held liable for damages which directly result from the processing of Personal Data due to a fault or negligence of Unicorn. In any event, Unicorn cannot be held liable: (i) in circumstances of force majeure, (ii) for any indirect or consequential damage, and/or (iii) for damages that result from errors, faults or negligence by you or third parties, other than Unicorn’s processors.

9.2.  The total amount of Unicorn’s liability for breaches of this privacy policy and/or Privacy Legislation cannot exceed 2.500 (two thousand five hundred) euro.

10. Severability

10.1.  If any provision in this privacy policy is deemed to be unlawful or unenforceable, such provision shall be amended insofar as necessary in order to make it lawful or enforceable, while retaining the original meaning of that provision as much as possible.

10.2.  Whenever possible, the provisions of this privacy policy shall be interpreted in such a manner as to be valid and enforceable under applicable law. However, if one or more provisions of this privacy policy are found to be invalid, illegal or unenforceable, in whole or in part, the remainder of that provision and of this privacy policy shall remain in full force and effect as if such invalid, illegal or unenforceable provision had never been contained herein.

11. Applicable law and competent court

11.1.  You agree that all disputes between you and Unicorn regarding Personal Data and privacy issues, are exclusively subject to Belgian law, excluding any conflict-of-law principles.

11.2.  Every dispute regarding Personal Data and privacy issues should be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Antwerp, division Hasselt, Belgium, excluding any other court.